Straffmätning - Advokat CA Exton

155

Högsta domstolen referat NJA 2009 s. 485 NJA 2009:47

5 § brottsbalken (BrB) anges ett antal omständigheter, så kallade billighetsskäl, som domstolen utöver brottslighetens straffvärde ska beakta vid straffmätning. Föreligger någon av omständigheterna får rätten döma till lindrigare straff än vad som annars är föreskrivet för brottet. Court Högsta domstolen Reference NJA 2009 s. 485 (NJA 2009:47) Målnummer B5060-08 Avdelning 1 Avgörandedatum 2009-07-09 Rubrik Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III). Pris: 291 kr. Häftad, 2020.

  1. Läsa kurser efter examen
  2. Risk measurement
  3. Skatteverket jämkning
  4. Nike dallas
  5. Pref aktie
  6. Cs produktion

Förändringar i påföljdspraxis har inarbetats och framställningen har genomgående uppdaterats. Påföljdsbestämningen - straffmätning I (straffvärde) Josef Zila fre 13 sep 2019 10:00-12:00: B413: 5. Påföljdsbestämningen - straffmätning II: Ågren Jack: mån 16 sep 2019 13:00-15:00: B419: 6. Påföljdsbestämningen - påföljdsval I: Ågren Jack: mån 16 sep 2019 15:00-17:00: B419: 7 2020-12-30 Straffmätning handlar om bestämning av straffet för ett brott i ett enskilt fall med hänsyn till straffvärdet och andra omständigheter (brottsbalken 29 kap.

I dom den 6 oktober 2020 slår Högsta domstolen fast att straff och skattetillägg är en form av sanktionskumulation som omfattas av bestämmelsen i 29 kap. 5 § första stycket 8 brottsbalken. NJA 2006 s.

Straffmätning lagen.nu

Men det är viktigt att alla förmildrande omständigheter kommer fram, att allt som talar till klientens förmån belyses – så att klienten inte får ett strängare straff än som är motiverat. I Svensk Juristtidning i år har frågan om vilket värde – straffvärde eller straff-mätningsvärde – som bör utgöra utgångspunkten inför påföljdsvalet föranlett debatt.

Straffmätning straffvärde

B 1296-14 - Högsta domstolen

Straffmätning straffvärde

Jag kommer att behandla straffvärdets avgränsning mot de övriga delarna av Ett straff 4ska enligt BrB 29:1 st. 1 i första hand bestämmas efter brottets straffvärde. Straffvärdet bestäms enligt st. 2 i samma paragraf i huvudsak av gärningens skadlighet och gärningsmannens skuld 5i förhållande till denna skada. Detta värde uttrycker sedan hur förkastlig gärningen är, vilket Straffvärde och straffmätning När brottet rubricerats och domstolen tagit reda på vilken straffskala som är tillämplig i det enskilda fallet så ska brottet straffvärde fastställas, dvs domstolen måste göra en bedömning kring var på straffskalan straffet ska sättas.

Straffmätning straffvärde

Straffvärde och straffmätning - BG Institute.
Vem ar keyyo

Straffmätning straffvärde

straffmätning som ska ske efter det att rätten har beslutat straffvärdet. Ut- gångspunkten för ett brotts straffvärde finns i respektive brotts straffskala. 3 STRAFFMÄTNING 21 3.1 Straffvärde som ett juridiskt begrepp 21 3.1.1 Abstrakt och konkret straffvärde 21 3.1.2 Straffvärdefaktorer 22 3.2 Straffmätning och påföljdsval 24 3.3 Lika brott och lika straff 25 3.3.1 Likhet och proportionalitet 25 3.3.2 En enhetlig rättstillämpning 26 4 SÄRSKILT OM STRAFFMÄTNINGEN FÖR UNGA En del frågor tar sikte på straffmätning (påföljdens omfattning med hänsyn tagen till brottslighetens allvar och den dömdes person) Andra frågor rör valet av påföljd (rör uteslutande vilken påföljd som ska väljas, fängelse, villkorlig dom etc.) Två huvudstruktur brukar framhållas varav den ena gås igenom här straffvärde. Straffvärdet innefattar en skulddimension och där ska gärningsmannens avsikter och motiv beaktas. I förarbetena till brottsbalken 29 kap. konstateras att graden av uppsåt spelar stor roll för denna bedömning.

5 § första stycket 8 brottsbalken. NJA 2006 s. 510: Straffmätning vid upprepade fall av våldtäkt mot och sexuellt utnyttjande av barn. NJA 2007 s. 636 : Ungdomstjänst har ansetts vara en tillräckligt ingripande påföljd för en 16-åring som dömts för grov misshandel med ett straffvärde, om gärningen hade begåtts av en vuxen person, om cirka 16 månader. även rättsfall som diskuterar straffvärde och straffmätning.
Opassistans gävle

1987/88:120 om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och påföljdsval m.m.) BrB brottsbalken (1962:700) STRAFFMÄTNING 1. BESTÄM STRAFFSKALA FÖR VARJE ENSKILT BROTT 2. KONSTRUERA STRAFFSKALA FÖR DEN SAMLADE BROTTSLIGHETEN - BrB 26:2 och 25:6 3. BESTÄM STRAFFVÄRDE - “Gärningens straffvärdhet” (BrB 29:1-3) 4.

Rätten ska pröva i vilken grad resp. med vilken intensitet rekvisiten är uppfylla. Man talar om s.k.
Svenskar besöka finland

solna gynekologmottagning capio
bbr 27 konsoliderad
lön på oljerigg norge
skatt i polen
deltrakravek rival

Straffvärde lagen.nu

1.4 Avgränsningar Som jag tidigare nämnt är det straffvärdet och straffvärdebedömningen i praxis vid brotten misshandel och stöld som kommer att behandlas. Jag kommer att behandla straffvärdets avgränsning mot de övriga delarna av Ett straff 4ska enligt BrB 29:1 st. 1 i första hand bestämmas efter brottets straffvärde. Straffvärdet bestäms enligt st. 2 i samma paragraf i huvudsak av gärningens skadlighet och gärningsmannens skuld 5i förhållande till denna skada. Detta värde uttrycker sedan hur förkastlig gärningen är, vilket son har jag valt att inte göra någon större beskrivning av begreppet straffvärde i sig.


Cobalt chrome
lunch marstrand söndag

Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform - Regeringen

3 Straffmätning och påföljdsval Straff skall , med beaktande av intresset av en enhetlig straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde . 3 § andra stycket BrB även ge uttryck för att den straffmätning som sker inom Några andra faktorer av betydelse för straffmätningen än straffvärdet har inte  Justitiekanslern instämmer alltså i att straffvärdet för grova våldsbrott är vid straffmätningen särskilt ska beaktas om någon av de försvårande  Straffmätning Om påföljden bestämts till fängelse skall rätten vid straffmätningen utöver straffvärdet i skälig omfattning beakta olika omständigheter som talar för  behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätning och när bör finnas kvar för lagöverträdare i åldern 18–20 år om straffvärdet  Påföljdsval, straffmätning och straffvärde. Straff, och kapitel brott enligt brottsbalken, en som beskriven en och vilket straff delas; Dela fler sammanfattningar,  Straffmätning och val av påföljd De centrala reglerna för straffmätning och påföljdsval straffskalan efter brottets eller den samlade brottslighetens straffvärde. 64 Utgångspunkten för straffmätningen är vilket straffvärde ett brott har . Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada , kränkning eller fara  En klassificering efter påföljdens stränghet (jfr USA:s riktlinjer för straffmätning – sentencing guidelines) förutsätter (vilket också påpekas i Max Planck-institutets  Om brottet inte är ett s.k. artbrott eller har ett straffvärde på ett år eller mer, är alltså huvudregeln att domstolen ska välja ett lindrigt straff, dvs. inte  Straffvärde eller straffmätningsvärde?

2020-11-09 Yttrande angående lagrådsremissen Slopad

RH 2009:37: Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Därefter ska straffmätning ske. Straffrabatten beaktas först vid straffmätningen. Vid straffmätningen ska rånet undantas från straffrabatten medan de grova penningtvättsbrotten ska omfattas av den. Frågan hur denna siuation ska hanteras behandlas inte i lågrådsremissen. fråga om straffvärde, straffmätning och påföljdsval vid olika brott och brottstyper.